REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BUTIKS

 

§1 
WSTĘP

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego BUTIKS oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep internetowy BUTIKS dostępny jest pod adresem https://butiks.pl Właścicielem Sklepu internetowego jest Irena Kaźmierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BUTIKS z siedzibą w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32 , 94-046 Łódź; NIP: 7271206036, REGON: 369739535 widniejącą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwaną BUTIKS lub Sprzedawca).

3. Adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: sklep@butiks.pl . Sklep internetowy odpowiada na wiadomości mailowe od poniedziałku do piątku do godz. 18.00. Na wiadomości wysłane w soboty, niedziele lub święta Sklep internetowy odpowiada następnego dnia roboczego.

 

§2
DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 459);

3. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio w jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego BUTIKS;

5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod https://butiks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

6. Sprzedawca – Irena Kaźmierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BUTIKS z siedzibą w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32 , 94-046 Łódź.

7. Towar, Produkt – towary/produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ireną Kaźmierską BUTIKS nip:7271206036 (Sprzedawcą) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1219).

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cechy zamawianego Towaru oraz dane Klienta.

 

§3
POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://butiks.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego przez Klientów;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://butiks.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub przechowywać w sposób umożliwiający dostęp do informacji zawartych w Regulaminie w przyszłości.

 

 

§4
SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz wypełnienie wszystkich pól oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Zamówienie w sklepie internetowym https://butiks.pl można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://butiks.pl Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny/ dobę i 7 dni w tygodniu.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://butiks.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

9. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, również w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wypełnienie wszystkich pół formularza Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób opisany powyżej.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z powyższym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może z niego zrezygnować bądź w całości, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.

 

§5
FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przesyłki wybranym operatorem pocztowym to do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską poczta polska, inpost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
4. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

a) w przypadku przedpłaty –15 zł,

5. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

6. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego wskazany w Zamówieniu;

b) Płatność online za pomocą Dotpay (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl). Usługa chwilowo niedostępna.

8. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu.

 

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY

 

1. Konsumentowi zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: sklep@butiks.pl z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres wskazany przez Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu go drogą mailową na adres:sklep@butiks.pl (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”).

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamację należy kierować na adres: sklep@butiks.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedającego po uprzednim kontakcie drogą mailową na adres:sklep@butiks.pl

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności plików cookies zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 

§9
WARUNKI

ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@butiks.pl . W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

§10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach  8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej  obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklep https://butiks.pl postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klienta wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

a)      zmiany w prawie,

b)      przyczyny organizacyjne, w szczególności:

 • zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
 • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
 • zmiany w zakresie sposobów płatności,
 • zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
 • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 1. Każdy Klient zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://butiks.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian oraz przez utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych.
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Klienta nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób określony w ust. 4.
 3. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 03 kwietnia 2018 roku.